จุดเด่นกองทุน
กองทุนรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Freehold Interest) และมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากมูลค่าที่ดินและโรงงานที่มีโอกาสเพิ่มขึ้น
กองทุนฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทที่ดินและโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารคลังสินค้าให้เช่า จำนวน 244 โรง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60) ที่ผ่านมากองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนในรูปเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ในนิคมอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และโครงการชั้นนำ โดยอัตราการเช่า ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 อยู่ระดับสูงถึง 74.9 % ทำให้กองทุนมีรายได้ค่าเช่าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นทำเลที่ได้รับความนิยมในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า ทำให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม ลงทุนอยู่ในทำเลที่เป็นประโยชน์กับผู้เช่า มีอัตราการเช่าสูง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม คือ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ("ไทคอน") ประกอบธุรกิจหลักคือ การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าให้เช่า มีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี จัดเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน และยังมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด การบริหารรายได้และค่าเช่า อีกทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่าเสมอมา และ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด ("TPARK") เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ("TICON")
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม คือ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ("ไทคอน") ประกอบธุรกิจหลักคือ การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าให้เช่า มีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี จัดเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน และยังมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด การบริหารรายได้และค่าเช่า อีกทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่าเสมอมา และ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด ("TPARK") เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ("TICON")
ผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ผลตอบแทนที่คาดว่าผู้ลงทุนจะได้รับคือ เงินปันผล และมูลค่าของหน่วยลงทุนที่มีโอกาสสูงขึ้นในระยะยาว กองทุนจะจ่ายผลตอบแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ โดยจะจ่ายให้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) จากการลงทุนในที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ จะส่งผลต่อการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในระยะยาว
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและการประสานผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวม และไทคอน
ไทคอน มีความตั้งใจที่จะรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของเงินทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าไทคอนจะดำเนินการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงสุดเนื่องจากเป็นการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ไทคอน ยังมีแผนงานที่จะสร้างประโยชน์ให้กับกองทุนรวม โดยการนำทรัพย์สินมาเสนอขายให้กับกองทุนรวม เพื่อขยายขนาดกองทุนและดูแลผลตอบแทนของกองทุนรวม อย่างเหมาะสม