การบริหารจัดการกองทุน

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (“ไทคอน”)

จัดตั้งในปี 2533 เพื่อดำเนินธุรกิจก่อสร้างโรงงานให้เช่า โดยบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2545

จนถึงปัจจุบันไทคอนได้ดำเนินการพัฒนาโรงงานให้เช่าที่มีรูปแบบเป็นโรงงานเดี่ยวชั้นเดียวมามากกว่า 200 โรงงาน โดยโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในประเทศไทยรวม 12 แห่ง โดยมีอัตราเฉลี่ยสำหรับโรงงานที่สร้างเสร็จเรียบร้อยมากกว่า 1 โรงงานต่อสัปดาห์ การก่อสร้างโรงงานดังกล่าวข้างต้นได้ดำเนินงานโดยทีมงานก่อสร้างของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยสถาปนิก วิศวกร และผู้จัดการโครงการ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดยตรง ทั้งนี้ การมีทีมงานก่อสร้างเป็นของตนเองก่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านการเงิน การรักษามาตรฐานของโรงงาน และเพื่อความคล่องตัวในการก่อสร้าง กล่าวคือ บริษัทสามารถเร่งงานก่อสร้างให้เสร็จตามความต้องการของลูกค้า และสามารถให้บริการการดัดแปลงต่อเติมโรงงานตามที่ลูกค้าต้องการ

นอกจากการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ตนเองเป็นเจ้าของซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทยังให้บริการช่วยเหลือลูกค้าในการขอใบอนุญาต และสาธารณูปโภคต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้บริการขอใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรสำหรับคนต่างชาติ และการให้บริการทั่ว ๆ ไปตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น อาจมีการแนะนำผู้ซื้อสินค้าหรือผู้จำหน่ายวัตถุดิบให้แก่ลูกค้า การให้บริการดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาอัตราการเช่าโรงงานให้อยู่ในระดับสูงได้

บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน ในเดือนเมษายน 2548 ให้เป็นผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ส่วนแรกที่กองทุนเข้าลงทุน

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด (“TPARK”)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (“TICON”) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2548 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 มีทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท โดยมีบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น 99.99 เปอร์เซนต์ และ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาโครงการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park) และอาคารคลังสินค้าคุณภาพสูงเพื่อเช่า/ขาย โดยอาคารคลังสินค้าดังกล่าวตั้งอยู่ในโครงการที่ทาง TPARK ได้พัฒนาขึ้น 3 ทำเลได้แก่ โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค – บางนา ศูนย์คลังสินค้า วังน้อย และ ศูนย์คลังสินค้าแหลมฉบัง