การบริหารจัดการกองทุน

ภาพรวมการลงทุน

กองทุนรวมได้ลงทุนในที่ดิน อาคารโรงงานมาตรฐานและคลังสินค้า จำนวน 244 โรง ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด พื้นที่โรงงานรวม 580,600 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินรวม 875 ไร่ 3 งาน 76.80 ตารางวา ซึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม รวม 9 แห่ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง ระยอง 25 โรง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลพานทอง และตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง
และตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี
ชลบุรี 70 โรง
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลบางกระสั้น และตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 14 โรง
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 11 โรง
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตำบลบ้านเลน ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 28 โรง
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 26 โรง
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู ตำบลคานหาม ตำบลบ้านช้าง และตำบลอุทัย อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 47 โรง
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 15 โรง
โครงการ ไทคอน โล จิสติคส์
พาร์ค-บางนา
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 8 โรง

 

อัตราการเช่าโรงงานและอาคารคลังสินค้า
ตารางแสดงข้อมูลของผู้เช่าโรงงานที่กองทุนรวมลงทุน จำแนกตามสัญชาติของผู้เช่า

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

สัญชาติ สัดส่วนรายได้ค่าเช่าคิดเทียบรายได้ค่าเช่ารวม* (ร้อยละ)
ญี่ปุ่น 62.4
สิงคโปร์ 11.0
อเมริกา 6.6
ไทย 4.5
ฝรั่งเศส 2.6
อื่นๆ 13.0
รวม 100.00

หมายเหตุ: * เป็นสัดส่วนรายได้ค่าเช่าสำหรับค่าเช่าเดือนมิถุนายน 2560
ตารางแสดงข้อมูลของผู้เช่าโรงงานที่กองทุนรวมลงทุน จำแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ประเภทธุรกิจ สัดส่วนรายได้ค่าเช่าคิดเทียบรายได้ค่าเช่ารวม* (ร้อยละ)
อุตสาหกรรมยานยนต์ 32.8
อิเล็คทรอนิคส์ 33.1
ขนส่งและคลังสินค้า 6.5
บรรจุภัณฑ์ 23.2
อื่นๆ 4.4
รวม 100.00

หมายเหตุ: * เป็นสัดส่วนรายได้ค่าเช่าสำหรับค่าเช่าเดือนมิถุนายน 2560
ตารางแสดงข้อมูลผู้เช่าที่มีรายได้ค่าเช่าสูงสุด 10 อันดับแรก สำหรับโรงงานที่กองทุนรวมลงทุน
ลำดับ รายชื่อผู้เช่า
1. บจก. สยามโตโยเด็นสัน
2. บจก. เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์)
3. บจก. วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย)
4. บจก.โอกาโมโต ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)
5. บจก. นิชโช ไซโก้(ประเทศไทย)
6. บจก. คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย)
7. บจก. คินเท็ทซู ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)
8. บจก. อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย)
9. บจก.นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)
10. บจก.โคบายาชิ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์)
สัดส่วนรายได้ค่าเช่า จากผู้เช่าที่มีรายได้ค่าสูงสุด
10 อันดับแรก คิดเทียบรายได้ค่าเช่ารวม (ร้อยละ)*
20.0

หมายเหตุ: * เป็นสัดส่วนรายได้ค่าเช่าสำหรับค่าเช่าเดือนมิถุนายน 2560
รายได้ในอดีตของโรงงานที่กองทุนรวมลงทุน
(ล้านบาท)
สำหรับงวด 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2557 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2558 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 59 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 60
รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริการ 924.3 881.5 902.7 228.9
รายได้ดอกเบี้ย 15.6 12.6 12.3 3.0
ค่าสินไหมทดแทนรับจากการประกันภัย - - - 7.0
รายได้อื่น 11.5 4.9 3.0 1.0
รวมรายได้ 951.4 889.1 918.0 239.9