เกี่ยวกับกองทุน

บทสรุปเกี่ยวกับกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) (“กองทุนรวม”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2548 เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทกองทุนปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่กำหนดอายุโครงการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กองทุนลงทุนในที่ดินและอาคารโรงงานมาตรฐาน และอาคารคลังสินค้า จำนวน 244 โรง ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และโครงการ รวม 9 แห่ง มีจำนวนเงินทุนโครงการภายหลังการเพิ่มทุนครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 11,824 ,789,913 ล้านบาท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2548 กองทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมาย “TFUND” ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์