ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว :

ปี :
ตลท. ขึ้น SP TFUND, TLOGIS และ TGROWTH ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ตามขั้นตอนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์
แจ้งการอนุมัติคำขออนุญาตในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ TREIT และแผนกำหนดการเลิก กองทุนรวม TFUND
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน กับหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (XO - Swap) (ปรับ Template 2)
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน กับหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (XO - Swap) (ปรับ Template)
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 50 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) กับหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TREIT) (XO - Swap)
แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 49 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
แจ้งรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแปลงสภาพกองทุนรวม (มติของกองทุนรวมและกองทรัสต์)
การขายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน ครั้งที่ 1/2560
แก้ไขรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับทรัสตีและกลุ่มบุคคลเดียวกัน ( TFUND )
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน