ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว :

ปี :
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 48 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2560
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 47 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที 31 มกราคม 2560
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 46 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) ( แก้ไข )
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 46 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559