ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว :

ปี :
แจ้งรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแปลงสภาพกองทุนรวม (มติของกองทุนรวมและกองทรัสต์)
การขายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน ครั้งที่ 1/2560
แก้ไขรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับทรัสตีและกลุ่มบุคคลเดียวกัน ( TFUND )
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาการแปลงสภาพกองทุนรวม TFUND, TLOGIS และ TGROWTH เป็น กองทรัสต์ TREIT
แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาการแปลงสภาพกองทุนรวม TFUND, TLOGIS และ TGROWTH เป็น กองทรัสต์ TREIT (แก้ไข)
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาการแปลงสภาพกองทุนรวม TFUND, TLOGIS และ TGROWTH เป็น กองทรัสต์ TREIT
การย้ายที่ทำการของผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 48 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560