การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2560
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2560
การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2555
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2555
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2555