คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ปี :
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2560 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2560 150 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2560 149 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2559 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559 152 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2559 59 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2559 149 KB.