รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ จำนวน(หน่วย) %
1. สำนักงานประกันสังคม 191,779,073 16.68
2. บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) 172,470,315 15.00
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 98,597,765 8.58
4. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 74,746,000 6.50
5. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 42,142,200 3.67
6. TICON HOTEL HOLDING CO,LTD. 33,277,500 2.89
7. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 26,295,477 2.29
8. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด 21,121,007 1.84
9. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 20,619,479 1.79
10. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15,466,522 1.35