รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ จำนวน(หน่วย) %
1. บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) 208,871,215 18.17
2. สำนักงานประกันสังคม 207,487,073 18.05
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 98,597,765 8.58
4. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 74,746,000 6.50
5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 20,619,479 1.79
6. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 19,513,706 1.70
7. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 18,821,007 1.64
8. กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม 18,200,000 1.58
9. TICON HOTEL HOLDING CO,LTD. 17,331,400 1.51
10. UBS AG SINGAPORE BRANCH 14,703,192 1.28