ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

0-2674-6488 ต่อ 8
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2674-6488
0-2679-5996