การบริหารจัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) ได้รับใบอนุญาตจดทะเบียนจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนในปี 2535 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ปัจจุบันถือหุ้นโดยธนาคากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 75% บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10% Asia Financial Holdings Ltd. 10% และ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5%

สถานที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2674-6488
0-2679-5995