เกี่ยวกับกองทุน

ข้อมูลสำคัญกองทุน
ประเภทกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน ระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทั้งในและต่างประเทศเพื่อไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าและ/หรือขาย หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 เมษายน 2548
จำนวนเงินทุนโครงการ 10,249,745,640 บาท
(หนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหน้าพันหกร้อยสี่สิบบาท)
จำนวนหน่วยลงทุน 998,820,000 หน่วย
(เก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านแปดแสนสองหมื่นหน่วย)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 • ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี

  ทั้งนี้ กำไรสุทธิดังกล่าวข้างต้น เป็นกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินของกองทุนรวม

 • ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมได้

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไรสะสมดังกล่าวข้างต้น จะทำได้ก็ต่อเมื่อการจ่ายเงินปันผลจากกำไรดังกล่าวไม่ทำให้กองทุนเกิดผลการขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น

อายุโครงการ/วันสิ้นสุดกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ
รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ลงทุน

กองทุนรวมได้ลงทุนในที่ดิน อาคารโรงงานมาตรฐานและคลังสินค้า จำนวน 244 โรง พื้นที่โรงงานรวม 580,600 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินรวม 875 ไร่ 3 งาน 76.8 ตารางวา ซึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม รวม 9 แห่ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

 1. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 25 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 2. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 70 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลพานทอง ตำบลบ้านเก่า และตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 3. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 14 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก และบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 4. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 11 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
 5. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 28 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตำบลบ้านเลนและตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 6. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 26 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 7. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 47 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู ตำบลอุทัย ตำบลบ้านช้าง และตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 8. ที่ดินและอาคารโรงงานจำนวน 15 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 9. ที่ดินและอาคารคลังสินค้า จำนวน 8 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค-บางนา ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
บริษัทจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ผู้เช่า ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.0
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.5  ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.1
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา (ถ้ามี) ไม่เกินร้อยละ 1.0
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
 • ไม่เกินร้อยละ 3
 • ค่าธรรมเนียมในการทำรายการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์แต่ละคราว
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
 • ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินที่จัดจำหน่ายต่อครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น ตามที่จำเป็นและเหมาะสมตามจำนวนที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจำนวนเงินที่จัดจำหน่ายต่อครั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง