Investor Kits

เอกสารสำหรับปี 2560 2559 2558
รายงานประจำปี ประจำปี  ประจำปี 
งบการเงิน
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
เอกสารนำเสนอ Financial Results
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
TFUND Investor Update
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)    MB.