การจ่ายเงินปันผล
ครั้งที่ ผลการดำเนินงานงวด อัตราเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล
1. 18 เม.ย. 48 - 30 มิ.ย. 48 0.150 31 ส.ค. 48 12 ก.ย. 48
2. 1 ก.ค. 48 - 30 ก.ย. 48 0.200 30 พ.ย. 48 13 ธ.ค. 48
3. 1 ต.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48 0.195 28 ก.พ. 49 13 มี.ค. 49
4. 1 ม.ค. 49 - 31 มี.ค. 49 0.200 31 มี.ค. 49 12 เม.ย. 49
5. 1 เม.ย. 49 - 30 มิ.ย. 49 0.200 31 ส.ค. 49 12 ก.ย. 49
6. 1 ก.ค. 49 - 30 ก.ย. 49 0.220 30 พ.ย. 49 12 ธ.ค. 49
7. 1 ต.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49 0.220 28 ก.พ. 50 12 มี.ค. 50
8. 1 ม.ค. 50 - 31 มี.ค. 50 0.200 31 พ.ค. 50 12 มิ.ย. 50
9. 1 เม.ย. 50 - 30 มิ.ย. 50 0.200 31 ส.ค. 50 12 ก.ย. 50
10. 1 ก.ค. 50 - 30 ก.ย. 50 0.200 30 ก.ย. 50 16 ต.ค. 50
11. 1 ต.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50 0.200 29 ก.พ. 51 17 มี.ค. 51
12. 1 ม.ค. 51 - 31 มี.ค. 51 0.200 30 พ.ค. 51 16 มิ.ย. 51
13. 1 เม.ย. 51 - 30 มิ.ย. 51 0.200 29 ส.ค. 51 15 ก.ย. 51
14. 1 ก.ค. 51 - 30 ก.ย. 51 0.200 16 ต.ค. 51 27 ต.ค. 51
15. 1 ต.ค. 51 - 30 พ.ย. 51 0.150 28 พ.ย. 51 12 ธ.ค. 51
16. 1 ธ.ค. 51 - 31 ธ.ค. 51 0.060 16 มี.ค. 52  26 มี.ค. 52 
17. 1 ม.ค. 52 - 31 มี.ค. 52 0.200 22 พ.ค. 52 5 มิ.ย. 52
18. 1 เม.ย. 52 - 30 มิ.ย. 52 0.200 27 ส.ค. 52 9 ก.ย. 52
19. 1 ก.ค. 52 - 30 ก.ย. 52 0.200 12 พ.ย. 52 26 พ.ย. 52
20. 1 ต.ค. 52 - 31 ธ.ค. 52 0.200 2 มี.ค. 53 15 มี.ค. 53
21. 1 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53 0.200 24 พ.ค. 53 7 มิ.ย. 53
22. 1 เม.ย. 53 - 30 มิ.ย. 53 0.200 18 ส.ค. 53 1 ก.ย. 53
23. 1 ก.ค. 53 - 30 ก.ย. 53 0.200 30 ก.ย. 53 14 ต.ค. 53
24. 1 ต.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53 0.200 3 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54
25. 1 ม.ค. 54 - 31 มี.ค. 54 0.200 26 พ.ค. 54 9 มิ.ย. 54
26. 1 เม.ย. 54 - 30 มิ.ย. 54 0.200 24 ส.ค. 54 7 ก.ย. 54
27. 1 ก.ค. 54 - 30 ก.ย. 54 0.200 24 พ.ย. 54 8 ธ.ค. 54
28. 1 ต.ค. 54 - 15 มี.ค. 55 0.170 15 มี.ค. 55 29 มี.ค. 55
29. 1 เม.ย. 55 - 30 มิ.ย. 55 0.160 28 ส.ค. 55 11 ก.ย. 55
30. 1 ก.ค. 55 - 30 พ.ย. 55 0.320 30 พ.ย. 55 14 ธ.ค. 55
31. 1 ม.ค. 56 - 31 มี.ค. 56 0.210 29 พ.ค. 56 12 มิ.ย. 56
32. 1 เม.ย.56 - 30 มิ.ย.56 0.180 30 ส.ค. 56 13 ก.ย. 56
33. 1 ก.ค. 56 - 30 ก.ย. 56 0.185 29 พ.ย. 56 13 ธ.ค. 56
34. 1 ต.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 0.185 28 ก.พ. 57 14 มี.ค. 57
35. 1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค. 57 0.180 30 พ.ค. 57 13 มิ.ย. 57
36. 1 เม.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57 0.180 27 ส.ค. 57 10 ก.ย. 57
37. 1 ก.ค. 57 - 30 ก.ย. 57 0.170 26 พ.ย. 57 11 ธ.ค. 57
38. 1 ต.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 0.165 27 ก.พ. 58 13 มี.ค. 58
39. 1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค. 58 0.160 29 พ.ค. 58 12 มิ.ย. 58
40. 1 เม.ย. 58 - 30 มิ.ย. 58 0.160 31 ส.ค. 58 11 ก.ย. 58
41. 1 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58 0.160 30 พ.ย. 58 14 ธ.ค. 58
42. 1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 0.170 1 มี.ค. 59 15 มี.ค. 59
43. 1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59 0.160 30 พ.ค. 59 13 มิ.ย. 59
44. 1 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59 0.150 29 ส.ค. 59 12 ก.ย. 59
45. 1 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 0.160 28 พ.ย. 59 13 ธ.ค. 59
46. 1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 0.165 9 มี.ค. 60 23 มี.ค. 60
47. 1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60 0.155 29 พ.ค. 60 12 มิ.ย. 60
48. 1 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60 0.155 29 ส.ค. 60 12 ก.ย. 60