ยินดีต้อนรับสู่
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) (“กองทุนรวม”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2548 เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทกองทุนปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่กำหนดอายุโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนลงทุนในที่ดินและอาคารโรงงานมาตรฐาน และอาคารคลังสินค้า จำนวน 244 โรง ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และโครงการ รวม 9 แห่ง มีจำนวนเงินทุนโครงการภายหลังการเพิ่มทุนครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 11,824 ,789,913 ล้านบาท

Highlights

หนังสือชี้ชวน

TFUND Investor Update
ไตรมาส 3/2559

เอกสารนำเสนอ
ไตรมาส 4/2559

งบการเงิน
ประจำปี 2559

 

ราคาหลักทรัพย์
ตัวย่อหุ้น : TFUND

10.30

(THB)

-%

% เปลี่ยนแปลง

2,003,600

ปริมาณซื้อขาย
ปรับปรุงเมื่อ : 27 เม.ย. 2560 16:36

กราฟ
ราคาหลักทรัพย์

รายงานประจำปี 2558